Könyvtári logo

Belépési nyilatkozat


_______________________
Könyvtári logo

Alulírott
(születési hely és idő: , , anyja neve: , lakcím: , NEPTUN azonosító (EHA kód) / olvasói kontrollszám: )
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Olvasói kontrollszám:
, mint a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, valamint a Csorba Győző Könyvtár (a továbbiakban együttesen mint „Könyvtár”) könyvtárhasználója, e jogviszonyom létesítésével összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem.

1. Kijelentem, hogy megismertem, betartom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, valamint a Csorba Győző Könyvtár mindenkor hatályos használati szabályzatait, melyek a könyvtári hálózat egységeiben és a könyvtári honlapokon is hozzáférhetőek.
Tudomásul veszem, hogy a használati szabályzat módosításáról a Könyvtár csak azokat a könyvtárhasználóit értesíti, akik megadják elektronikus levelezési címüket. Ennek hiányában a módosításokról a könyvtári honlapokon és a könyvtári helyiségekben lehet tájékozódni.

2. Tudomásul veszem, hogy a Könyvtár az olvasói és kölcsönzési adatokat elektronikus könyvtári rendszerben tárolja és elfogadom, hogy ezek a rendszerben tárolt adatok hitelesek.

3. Kijelentem, hogy megismertem és megértettem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Tudomásul veszem, hogy a belépési nyilatkozaton rögzített meghatározott személyes adatok kezelése (név, születési adatok, anyja neve, lakcím) törvényi előíráson és felhatalmazáson alapul. A beiratkozás során megadott minden további személyes adat kezeléséhez kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban történő bármely változást a Könyvtárnak a lehető legrövidebb időn belül bejelentem, és elfogadom, hogy a bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Könyvtár nem vállal felelősséget.

4. Tudomásul veszem, hogy a könyvtárhasználói jogosultságot megtestesítő olvasójegy másra át nem ruházható, melynek alapján a könyvtári szolgáltatásokat használni csak személyesen vagy meghatalmazottam útján vagyok jogosult.

5. Tudomásul veszem, hogy
  1. a kölcsönzési határidő elmulasztása, azaz a kölcsönzött dokumentum határidőre történő visszaszolgáltatásának elmulasztása késedelmi díj felszámítását vonja maga után, függetlenül attól, hogy e kötelezettség teljesítésére a Könyvtár írásban vagy bármely egyéb módon felszólít-e
  2. ha a Könyvtárral szemben bármely jogcímen fennálló teljes tartozásom a 2.000,- Ft-ot – azaz kétezer forintot – eléri, úgy a Könyvtár a követelésének megtérüléséig jogosult az igénybe vehető könyvtári szolgáltatások korlátozására,
  3. amennyiben könyvtári tartozásaimat nem rendezem, úgy a könyvtárak jogosultak a követeléseiket jogi úton, így különösen fizetési meghagyásos közjegyzői nemperes eljárás útján érvényesíteni,
  4. az egyetemi polgárok NEPTUN hozzáférését a Pécsi Tudományegyetem a vonatkozó szabályzatai alapján korlátozhatja, ha e polgárok a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felé fennálló tartozásaikat nem rendezik, így különösen a késedelmi díjat nem fizetik meg, vagy valamely kölcsönzött művet nem szolgáltatják vissza, és annak gyűjteményi értékét sem térítik meg.

6. Vállalom, hogy a könyvtár dokumentumainak elvesztése, megrongálása esetén a megrongált, vagy elvesztett dokumentumot azonos, vagy újabb kiadású példánnyal pótolom, vagy annak gyűjteményi értékét az egyéb, így különösen a pótlással összefüggésben felmerült költségekkel együtt megtérítem.

7. Nyilatkozom, hogy a Könyvtár hírlevelére igényt tartok / nem tartok igényt. (a kívánt rész aláhúzandó)

8. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a tagságom megszűnéséig érvényes és rám nézve kötelező.

Alulírott a jelen irat aláírásával elismerem, hogy a Belépési Nyilatkozat egy példányát átvettem.

Kelt: , ________.____.____.

 
könyvtárhasználó aláírása


A nyilatkozatot a könyvtárhasználótól átvettem, a Könyvtárhasználó aláírásának valódiságát igazolom:

Kelt: , ________.____.____.
 
a Könyvtár munkatársának aláírása